Insbosch

Avís Legal

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), INSBOSCH SL informa que es titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'artícle 10 de la citada Llei, INSBOSCH SL informa de les següents dades:

Raó Social: INSBOSCH, SL.
NIF: B17828005.
Direcció postal: C/ dels Menuts. Pol. Ind. Farga. 17820 - Banyoles (Girona)
Direcció electrònica: info@insbosch.cat
Telèfon: 972 571 250.
Objecte principal: Instal·lacions elèctriques tant en el sector residencial com industrial.


Usuari i Règim de Responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web d'INSBOSCH SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web d'INSBOSCH SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web d'INSBOSCH SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'extendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per INSBOSCH SL per a l'accés a certs continguts o serveis ofertats per la web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades oferides per INSBOSCH SL contràriament a lo disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

INSBOSCH SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitut, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
INSBOSCH SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, INSBOSCH SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

INSBOSCH SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en lo referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Dites modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INSBOSCH SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textes; marques o logotips, convinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d'INSBOSCH SL. Seran, conseqüentment, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtud del disposat a la Llei de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'INSBOSCH SL.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'INSBOSCH SL. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d'INSBOSCH SL.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre INSBOSCH SL i l'usuari.
INSBOSCH SL disposa d'un certificat de seguretat que s'utiliza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió es tanqui.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ

INSBOSCH SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sometre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. INSBOSCH SL té al seu domicili a GIRONA, Espanya.
Els contractes celebrats per via electrònica en els que intervingui com a part un consumidor s'entendran celebrats en el lloc on aquest tingui la seva residència habitual.
Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, s'entendran celebrats en el lloc on estigui establert el prestador de serveis.