Insbosch

Política de Privacitat

Dades del propietari de la web:

Raó Social: INSBOSCH, SL.
NIF: B17828005.
Direcció postal: C/ dels Menuts. Pol. Ind. Farga. 17820 - Banyoles (Girona)
Direcció electrònica: info@insbosch.cat
Telèfon: 972 571 250.
Objecte principal: Instal·lacions elèctriques tant en el sector residencial com industrial.


Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d'INSBOSCH SL amb NIF B17828005 i domicili social al C/ dels Menuts Pol. Ind. Farga - 17820 Banyoles (Girona), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, places de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que INSBOSCH SL té previst realtizar:


TRACTAMENTS REALITZATS
Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessaris per la funcionalitat de la pàgina web.
Plaç de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l'interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: No es preveuen.
Transferències internacionals: No es preveuen.
Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Formulari web

Finalitat: Atendre consultes i/o solicituds.
Plaç de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l'interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Cap.
Transferències internacionals: No es preveuen.
Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es deriven del compliment de la normativa a la aual està subjecte l'entitat.
Plaç de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per reclamar una possible responsabilitat.
Base legítima: El compliment de la llei.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable. A més, s'informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes a la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No es preveuen.
Elaboracions de perfils: No es preveuen.

Accions comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis.
Plaç de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l'interessat.
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives.
Cessions: Cap.
Transferències internacionals: No es preveuen.
Elaboracions de perfils: No es preveuen.


Drets dels interessats

INSBOSCH SL informa als Usuaris que, podran exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supresió, portabilitat i oposició al tractamento de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que se n'hagi realitzat o realitzi, així com de l'informació disponible sobre l'origen de les dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a que es modifiquin les dades que resulten ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d'INSBOSCH SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret a que es limiten els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinen l'obligatorietat de la conservació de les mateixes, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a que no es faci el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament de les mateixes per part d'INSBOSCH SL.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d'un escrit a la direcció C/ dels Menuts. Pol. Ind. Farga. 17820, Banyoles (Girona) (a la atenció d'INSBOSCH SL) o bé a través del correu electrònic info@insbosch.cat.
 • L'escrit remès pel titular de les dadess que solicita l'exercici hauran de complir els següents requisits legals:
   -Nom, cognoms de l'interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en que s'admeti la representació, serà tambié necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que la representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s'acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
   -Petició en que es concreta la solicitud. (Exercici en el que se solicita la informació a la que es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si solicita informació d'un fitxer en concret, només la informació d'aquest fitxer. Si solicita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si es solicita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l'informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ho ha d'enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.
   -Domicili a efectes de notificacions.
   -Data i firma del solicitant.
   -Documents acreditatius de la petició que formula.
   -L'interessat ha d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la solicitud.

Per últim, l'informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos en cas de que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

INSBOSCH SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organizatives necessàries, acord al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicades a l'apartat dels termes i condiciones d'ús, de forma que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.